ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

วันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยพระธรรมทูตมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธาน โดยมี พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ถวายรายงานการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพื่อรับการตรวจประเมินในปี ๒๕๖๗

การจัดประชุมสัมมนาครั้นนี้ มี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และพระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต (D๓๐๐) อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

 

Scroll to Top