รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ แสดงมุทิตาจิต ต่อ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุร ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ แสดงมุทิตา พระเมธีวัชรบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เนื่องในมงคลดิถีที่ ท่านได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระเมธีวชิรบัณฑิต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พระนครศรีอยุธยาฯ

Scroll to Top