รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายการปฏิสันถารเจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายการปฏิสันถาร พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Venerable Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Kaiyuan Monastery, Fuzhoa- Fujian, The People’ Republic of China) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยนณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิ่ง ได้หารือแนวทางการดำเนินการกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เรื่อง การประชุมสัมมนานานาชาติ เถรวาท-มหายาน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และเรื่อง การร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ในวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมกันนี้ ท่านยังเมตตาแสดงมุทิตาต่อพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และยังเมตตาอาราธนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในมงคลพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน

ต่อมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวอนุโมทนาขอบคุณพระธรรมาจารย์เปิ่นซิงและคณะ ที่เมตตาเดินทางมาเยี่ยม มจร และ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง ได้กล่าวขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ที่ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ และนำเข้าถวายสักการะองค์อธิการบดี อีกทั้งยังมีความยินดีทำงานด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งบวรพระพุทธศาสนา

จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เจริญชยมังคลคาถาถวายพรอด่พระธรรมสจารย์เปิ่นซิ่งและคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ฯ

Scroll to Top