อธิการบดี มจร เมตตาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงานผลการดำเนินงานตามที่อธิการบดีบัญชา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๙ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงานผลการดำเนินงานตามที่อธิการบดีบัญชามา ได้แก่

เรื่อง การเดินทางไปศาสนกิจที่สาธารณรัฐจีน Repuplic of China เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์วัดจงไถซาน วันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาประจำปีของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติศรีลังกา (Sri Lanka International Buddhist Academy) วันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อธิการบดี วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ Donggook Buddhist Chonbop College ) นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ มจร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การสัมมนาวิชาการนานาชาติ เถรวาท-มหายาน (lnternational Seminar on Theravada and Mahayana Buddhism) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มจร กับวัดไคหยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  เรื่อง การเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในมงคลพิธีสมโภช ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๖-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเดินทางไปกระชับสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์จีน วันที่ ๑๘-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ Dhamma Talk and Meditation in Singpapore เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาและกระเป๋านักเรียน แก่เด็กนักเรียนชาวเขา จำนวน ๓๐๐ คน ในโครงการ กตัญญูบูชาพระคุณพ่อ เทิดไท้องค์ราชัน ดำเนินการโดยวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว และ มจร วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเรื่อง การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และ หลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต

พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี รับทราบและอนุโมทนาฯ

Scroll to Top