รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน กับผู้บริหารและนิสิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี ณ ภายในอาคารวิปัสสนาธุระ มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาไสว ญาณวีโร พระวิปัสสนาจารย์ เป็นประธานนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้ ทำวัตรสวดแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวธรรมปฏิสันถาร และเจริญเมตตาภาวนาตามลำดับฯ

Scroll to Top