คณะผู้บริหาร มจร เดินทางถึงมหานครเซียะเหมินโดยสวัสดิภาพ

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณะผู้ติดตาม เดืนทางถึงมหานครเซียะเหมิน (Xiamen City) โดยสวัสดิภาพ โดยมีคณะสงฆ์วัดไคหยวนและคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ฟูเจี้ยน ถวายการปฏิสันถาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซียะเหมิน ก่อนนำคณะผู้บริหาร มจร เดินทางเข้าสู่ที่พัก

ขณะกำลังรอรถเพื่อจะเดินทางไปยังที่พัก พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาสอน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้เป็นลูกศิษย์ เรื่อง “ ประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล (History of Maritime Silk Road) กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ ฯ

Scroll to Top