รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหงส์ซาน มหานครเซียะเหมิน Hongshan temple, Xiamen City

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๖๖๖ เวลา ๐๕.๐๕ น. ตามเวลามาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อดาวเกตุสถิตในราศีพฤษภ ดาวพุธสถิตในราศีพิจิก ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานคร พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระมหาวิเชียร สุธีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าถวายสักการะบูชา พระพุทธปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหงส์ซาน มหานครเซียะเหมิน และยังได้กระทำประทักษิณ น้อมถวายสักการะบูชา พระพุทธปฏิมากรและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ในพระวิหารอีกด้วย

โอกาสนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์ซาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรกับ มจร เมตตาถวายการปฏิสันถารต้อนรับและนำรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและคณะ ถวายสักการะบูชาและกระทำประทักษิณน้อมบูชาพระรัตนตรัย

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ที่เมตตาบัญชาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผู้ติดตาม เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆ์แห่งมณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาขนจีน

อันบุญกุศลทั้งปวงที่ได้มาบำเพ็ญศาสนกิจ เจริญสัมพันธไมตรีในกาลครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯ

 

Scroll to Top