พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. บรรยาย เรื่อง พระธรรมทูตในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล ปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคต

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต รับอาราธนาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พระธรรมทูตในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล ปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย

ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ขอขอบคุณพระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. ที่เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากร ณ โอกาสนี้ ฯ

 

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top