พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร. บรรยายพิเศษ เรื่อง พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมนานาศาสนา

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร. ป.ธ.๙ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ รับอาราธนาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมนานาศาสนา” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ร่วมรับฟังการบรรยาย

ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ขอขอบคุณในความเมตตาของ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร. ที่รับอาราธนามาเป็นวิทยากร ณ โอกาสนี้ ฯ

 

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top