ความเมตตาของพระธรรมวชิรมุนี วิ., รศ.ดร. บรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมฐานกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ., รศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรรมฐานกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับพระเดชพระคุณ และร่วมรับฟังการบรรยาย

ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ., รศ.ดร. ที่เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โอกาสนี้ ฯ

This will close in 20 seconds

Scroll to Top