ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ทำวัตรสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ทำวัตรสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

 

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top