ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ซักซ้อมการกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และซักซ้อมการสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๔๐ น. พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ซักซ้อมการกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และซักซ้อมการสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กำหนดให้พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทำวัตรสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดมีการสอบสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องสอบผ่านบทสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ จึงจะมีคุณสมบัติรับวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ฯ

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top