รองศาสตราจารย์นพพร สโรบล บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระธรรมทูต

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รองศาสตราจารย์นพพร สโรบล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระธรรมทูต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ขอเจริญพรขอบคุณ รองศาสตราจารย์นพพร สโรบล ที่รับเชิญมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โอกาสนี้ ฯ

This will close in 20 seconds

Scroll to Top