รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เตรียมงานต้อนรับอาคันตุกะนานาชาติ งานวันวิสาขบูชานานาชาติ

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประชุมเตรียมงานต้อนรับ อาคันตุกะนานาชาติ งานวิสาขบูชานานาชาติ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัญชาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิสันถารต้อนรับอาคันตุกะนานาชาติ จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน จาก ๗๓ ประเทศ ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีสมโภชวิสาขบูชานานาชาติที่ มจร และที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อันว่าอาคันตุกะนานาชาติจำนวนดังกล่าว จะเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พำนักอยู่ ๕ โรงแรม การนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดให้มีผู้บริหาร บุคลากร และพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประจำการปฏิสันถารต้อนรับอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โรงแรมที่พัก หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา หอประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และมณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ยังกำหนดให้มีประกาศเรื่อง “ระเบียบปฏิบัติการปฏิสันถารต้อนรับอาคันตุกะนานาชาติ ของพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในงานวิสาขบูชานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗”

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top