รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายสักการะพระพุทธไสยาสน์ นครย่างกุ้ง

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอุปถัมภ์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายสักการะพระพุทธไสยาสน์ นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พระครูสุตรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการอุปถัมภ์กองทุนวิทยาลัยพระธรรมทูต เดินทางไปประกอบพิธีลงนาม MoU ระหว่าง The International Theravāda Buddhist Missionary University และ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ณ นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ The International Theravāda Buddhist Missionary University, Yagon – Myanmar

นอกจากนี้ วิทยาลัยพระธรรมทูต จักเข้าเยี่ยมคารวะคณะพระมหาเถระแห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานมหาสีสะยาดอ ณ นครย่างกุ้ง เพื่อปรึกษาและขออนุญาตส่งบุคลากร มจร มาฝึกฝนพัฒนาวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน เจริญรอยตามปฏิปทาจริยาวัตรของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิมหาเถร) อดีตอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ พระมหาเถระผู้มีอุปการคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โอกาสนี้ พระธรรมาจารย์เจี้ยนหวิ่น เจ้าอาวาสวัดจงไถซาน เมตตารับอาราธนาเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆ์แห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการนี้ด้วย ฯ

 

 

Scroll to Top