รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายสักการะพระมหาเถระ ประธานสงฆ์สำนักวิปัสสนากรรมฐานมหาสีสะยาดอ นครย่างกุ้ง

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอุปถัมภ์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายสักการะพระมหาเถระ ประธานสงฆ์สำนักวิปัสสนากรรมฐานมหาสีสะยาดอ นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พระครูสุตรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการอุปถัมภ์กองทุนวิทยาลัยพระธรรมทูต เดินทางไปประกอบพิธีลงนาม MoU ระหว่าง The International Theravāda Buddhist Missionary University และ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ณ นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ The International Theravāda Buddhist Missionary University, Yagon – Myanmar

นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะคณะพระมหาเถระแห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานมหาสีสะยาดอ ณ นครย่างกุ้ง เพื่อปรึกษาและขออนุญาตส่งบุคลากร มจร มาฝึกฝนพัฒนาวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน เจริญรอยตามปฏิปทาจริยาวัตรของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิมหาเถร) อดีตอาจารย์ใหญ่สถาบันวิปัสสนาธุระ พระมหาเถระผู้มีอุปการคุณอย่างหาที่สุดมิได้

คณะกรรมการสำนักวิปัสสนากรรมฐาน มหาสีสะยาดอ เมตตาและให้เกียรติ มจร รับพระสงฆ์ บุคลากร มจร เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

โอกาสนี้ พระธรรมาจารย์เจี้ยนหวิ่น เจ้าอาวาสวัดจงไถซาน เมตตารับอาราธนาเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆ์แห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการนี้ด้วย ฯ

 

 

Scroll to Top