รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ลงนาม MoU กับ The International Theravāda Buddhist Missionary University

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอุปถัมภ์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ประกอบพิธีลงนาม MoU กับ The International Theravāda Buddhist Missionary University ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยพระธรรมทูตพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ นครย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การนี้ Most Venerable Prof.Dr.Chekinda อธิการบดี The International Theravāda Buddhist Missionary University(ITBMU) เมตตาเป็นประธานในพิธี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร และ Venerable Prof. Nodhinnana, Pro-Rector ลงนามเป็นสักขีพยาน มี พระครูสุตรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร และ Venerable Dr.Janaka คณบดีคณะพระธรรมทูต ITBMU ลงนาม MoU พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถาสาธุการ

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ถวายการแนะนำให้ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ITBMU ได้รู้จัก พระธรรมาจารย์เจี้ยนหวิ่น เจ้าอาวาสวัดจงไถซาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรของ มจร พระธรรมาจารย์เจี้ยนหวิ่น น้อมถวายพระพุทธรูป คัมภีร์พระพุทธศาสนามหายาน และกัปปิยกัณฑ์อุปถัมภ์ค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

จากนั้น คณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยและท่านผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพอนุสรณ์ร่วมกัน ฯ

 

Scroll to Top