รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีซักซ้อมนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา “พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ หรือ Most Venerable Master Shi Fa Zhao” เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ซักซ้อมนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา แก่นิสิต มจร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยครั้งที่ ๑ ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร ส่วนกลาง และนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ ๒ พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๔๐ แห่ง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยแยกเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ๓๓๓ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับปริญญาโท ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และ ระดับปริญญาเอก ๕๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

อันว่าพิธีถวายทุนการศึกษา พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ แก่นิสิต มจร ครั่งที่ ๒/๒๕๖๗ นี้ กำหนดการในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยาฯ

 

 

Scroll to Top