อธิการบดี มจร และ พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ เป็นประธานพิธีถวายทุนการศึกษา พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดี และ พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ เป็นประธานพิธีถวายทุนการศึกษา แก่นิสิต มจร ทั่วส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ถวายสักการะอธิการบดี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและประธานกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายทุนการศึกษาฯ กล่าวถวายรายงาน

การนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูง มจร อาทิ พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่สยวางแผนและพัฒนา พระปัญญาวัชรบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระสุธีรัตนบัณฑิต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระครูสุตรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูปริยัติรัตนคุณบัณฑิต ผู้อำนวยการสถายันภาษา พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ ทรัพย์สิน ถวายการปฏิสันถาร พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยทานบดีผู้มีเกียรติ จากประเทศสิงคโปร์และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา แก่นิสิต มจร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยครั้งที่ ๑ ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร ส่วนกลาง และนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร พระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ ๒ พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๔๐ แห่ง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยแยกเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ๓๓๓ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับปริญญาโท ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และ ระดับปริญญาเอก ๕๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ในนาม พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ และคณะทานบดี ที่เมตตาและให้เกียรติ มจร มา ณ โอกาสนี้ ฯ

 

Scroll to Top