รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิควิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิควิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน VIP สถาบันภาษา มจร พระนครศรีอยุธยา

พระครูสุตรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต จัดโครงการคลีนิควิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต ปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนงานวิจัยแก่ลูกศิษย์

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการและวิธีการเขียนวิจัยที่สัมพันธ์กับงานพระธรรมทูต” จากนั้น ได้กล่าวอนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะ ความเมตตาและความเป็นกัลยาณมิตรของ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตและ ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตทุกท่าน ที่มีต่อลูกศิษย์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต ฯ

 

 

Scroll to Top