พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลี

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มอบหมายให้พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสนับสนุนงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่าง วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน) เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี

วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)เป็นวัดในการกำกับดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน โดยการสนับสนุนของคณะนิกายโจเกแห่งเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเหมือนวัดไทยในต่างประเทศทั่วไป แต่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือยังไม่มีงานทำก็จะมาอาศัยใบบุญของวัดอย่างไม่ขาดสาย สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันมา คนเก่าไปคนใหม่มา ทุกคืนจะมีคนไทยผู้ตกทุกข์มาพักอยู่ที่วัดไม่ต่ำกว่าคืนละ๓๐คน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพุทธาราม เกาหลี ก็อนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันมีพระจิรศักดิ์ เกตุเมโธ สัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนากิจ ๒ รูป รวม ๓ รูป

611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 1 611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 2 611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 3 611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 4 611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 5 611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 6 611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มอบหมายให้พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสนับสนุนงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่าง วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน) เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี

วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)เป็นวัดในการกำกับดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน โดยการสนับสนุนของคณะนิกายโจเกแห่งเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเหมือนวัดไทยในต่างประเทศทั่วไป แต่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือยังไม่มีงานทำก็จะมาอาศัยใบบุญของวัดอย่างไม่ขาดสาย สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันมา คนเก่าไปคนใหม่มา ทุกคืนจะมีคนไทยผู้ตกทุกข์มาพักอยู่ที่วัดไม่ต่ำกว่าคืนละ๓๐คน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพุทธาราม เกาหลี ก็อนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันมีพระจิรศักดิ์ เกตุเมโธ สัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนากิจ ๒ รูป รวม ๓ รูป

611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 1611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 2611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 3611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 4611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 5611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 6611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 7

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , PHRAKHRUVINAITHON PHUMIN JAKKARATANO

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มอบหมายให้พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสนับสนุนงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่าง วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน) เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี

วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)เป็นวัดในการกำกับดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน โดยการสนับสนุนของคณะนิกายโจเกแห่งเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเหมือนวัดไทยในต่างประเทศทั่วไป แต่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือยังไม่มีงานทำก็จะมาอาศัยใบบุญของวัดอย่างไม่ขาดสาย สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันมา คนเก่าไปคนใหม่มา ทุกคืนจะมีคนไทยผู้ตกทุกข์มาพักอยู่ที่วัดไม่ต่ำกว่าคืนละ๓๐คน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพุทธาราม เกาหลี ก็อนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันมีพระจิรศักดิ์ เกตุเมโธ สัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนากิจ ๒ รูป รวม ๓ รูป

611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 1611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 2611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 3611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 4611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 5611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 6611025 พระครูภูมินทร์ พระธรรมทูต 21 MOU กับวัดพุทธารามเกาหลี 7

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , PHRAKHRUVINAITHON PHUMIN JAKKARATANO

Scroll to Top