Author name: Wichian Sudhiro

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

สมัครผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://odc.mcu.ac.th/?p=22427

เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ กำหนดการ๔ ม.ค. – ๑๙ ก.พ. ๖๖ เปิดรับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต (เปิดระบบในเวลา๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กดลิ้งค์สมัครได้ที่ https://thaiodc.com/register/๑๙ ก.พ. ๖๖ ปิดรับสมัคร เวลา ๑๗.๐๐ น.๒๑ ก.พ. ๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๒๔ ก.พ. ๖๖ สอบข้อเขียน๒๕ ก.พ. ๖๖ สอบสัมภาษณ์๒๗ ก.พ. ๖๖ ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก๖ มี.ค. ๖๖ ลงทะเบียน/อบรม๖ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุดการอบรม(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ๑) เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี๒) จบนักธรรมชั้นเอก๓) เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) …

เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ Read More »

Scroll to Top