รับสมัครพระธรรมทูต

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย ตั้งแต่วินาทีนี้ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย ตั้งแต่วินาทีนี้ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ รีบสมัครด่วน สมัครทางนี้ กดตรงนี้ครับ👉👉   https://forms.gle/9NeP1TbBwvpySWCU9 เหมาะสำหรับพระภิกษุที่สนใจพัฒนาตนเป็นพระธรรมทูตมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา สอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม และมีจิตวิญญาณความเป็นพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่ โดยเรียนรู้จากอาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ พระมหาเถระ และพระธรรมทูตต้นแบบ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ ติดต่อสอบถาม ๑) พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร.๐๘๑ ๓๗๔ ๒๔๓๘ ๒) พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร. ๐๙๘ ๒๒๕ ๔๔๕๔ ๓) พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร. ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร. …

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) รุ่น ๑ ปี ๒๕๖๖ รอบสุดท้าย ตั้งแต่วินาทีนี้ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นนี้ เข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ควรมาถึงสถานที่และห้องสอบก่อนเวลา หากมาช้าเกินกว่าที่กำหนด ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กรณีที่ไม่มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ กำหนดวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบวิชาพระพุทธศาสนา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ สถานที่จัดสอบ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สมัครเรียนคลิก

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

Scroll to Top