บรรยาย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายธรรม ณ วัดระฆังญี่ปุ่น เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับอาราธนาจาก พระครูโฆสาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น บรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ณ วัดระฆังญี่ปุ่น เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น คุณนันทวรรณ สุวรรณคีรี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจ อุทิศ แด่คุณแม่เล็ก ศรีประเสริฐ และคุณปู่ตึ่ง สุวรรณคีรี พร้อมกันนี้ คุณบุญศรี พาสวัสดิ์ บำเพ็ญบุญปรารภอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิด Mr Kasu Yamamoto  คณะทานบดี อาราธนาพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น อาราธนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย พระครูโฆสาภิวัฒน์ พร้อมกับคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประจำประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย พระมหาณงค์ สิริธมฺโม พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓ พระสิปปวิชญ์ ปญฺญาวโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ พระมหาศรีธงชัย อกิญฺจโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายธรรม ณ วัดระฆังญี่ปุ่น เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น Read More »

กฎหมายสำหรับพระธรรมทูต โดยพระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร.

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต บรรยายวิชากฎหมายสำหรับพรธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ณ ห้อง C ๔๑๗ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  

พระธรรมทูตภาคปฏิบัติ โดยพระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร. รองผู้อำนวนการวิทยาลัยพระธรรรมทูต ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต บรรยายวิชาพระธรรมทูตภาคปฏิบัติ แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๒ ณ ห้อง D ๔๒๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเตรียมขึ้นสู่ฐาน TCI

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรณาธิการวารสารพระธรรมทูต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเตรียมขึ้นสู่ฐาน TCI” Journal of Dhammaduta ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต D ๓๐๐ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเมตตาจากพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเตรียมขึ้นสู่ฐาน TCI” Journal of Dhammaduta ผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการนี้ด้วย ฯ  

Scroll to Top