บรรยาย

การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร บรรยายวิชาพุทธธรรมภาคภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายวิชาพุทธธรรมภาคภาษาอังกฤษ แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต รก.ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บรรยายถวายความรู้วิชากรรมฐาน เรื่อง กรรมฐานกับการพัฒนาการเรียนการสอน แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน C๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. บรรยายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top