แกลเลอรี่

พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. บรรยายวิชากรรมฐาน แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายเรื่อง กรรมฐานสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ดี๔๒๒ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูตแก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูต (Diplomacy and Foreign Affairs ) แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต ณ ห้องเรียน พุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้สรุปผลงานในรอบ ๑ ปี ของวิทยาลัยพระธรรมทูต ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖๖ ดังนี้ (๑) เรื่อง การจัดทำหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต หลักสูตรวุฒิบัตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และหลักสูตรวุฒิบัตรธรรมทูตคฤหัสถ์ในต่างประเทศ สำเร็จเรียบร้อย (๒) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและการอบรม หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวุฒิบัตร ของวิทยาลัยพระธรรมทูต สำเร็จเรียบร้อย (๓) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูตสำเร็จเรียบร้อย (๔) การจัดทำวารสารพระธรรมทูตสำเร็จ (๕) เรื่อง …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๙ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธี ต่อมา พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตามอบวุฒิบัตรและกล่าวอนุโมทนาชื่นชมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและคณะทำงานที่อำนวยการและดำเนินการให้โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี้ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดี และได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณมูลนิธิโพธิวัณณา ที่ถวายการอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้าเพล ตลอดโครงการ นอกจากนี้ พระเดชพระคุณยังได้แสดงมุทิตายินดีกับนิสิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดโครงการอบรม จนสำเร็จเรียบร้อยสง่างาม จากนั้น พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้อำนวยพรให้ Dr. Hu Subg Hyun อธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้ Read More »

Scroll to Top