พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. แสดงพระธรรมเทศนา

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๒๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานปิดภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ เมตตารับอาราธนาเป็นองค์พระธรรมกถิกาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา “โสฬสญาณกถา” ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะพระวิปัสสนาจารย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ เจริญสติสดับพระธรรมเทศนา

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. เป็นพระมหาเถระผู้เจริญด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรม สีลสุตาธิคุณ เนกขัมมาภิรัต วิปัสสนาภิรมย์ เจริญด้วยเนกขัมมบารมี เมตตาบารมี ทานบารมีและปัญญาบารมี ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์เป็นเอนกประการต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีบทบาทสำคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะงานด้านวิปัสสนากรรมฐาน อันว่าคุณูปการของพระเดชพระคุณที่มีต่อการบริหารงานพระพุทธศาสนาก็ดี การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านวิปัสสนาและพระปริยัติธรรมก็ดี การสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ดี ได้ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่องค์กร สถาบันและปัจเจกบุคคลเป็นเอนกอนันต์ ที่สำคัญ สมณวัตรปฏิปทาอันสงบสง่างามของพระเดชพระคุณ เป็นแบบอย่างอันงดงามและเป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษยานุศิษย์ให้ดำเนินรอยตามสมณวัตรปฏิปทา

ในนาม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และในนาม พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ.ที่เมตตาต่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ มา ด้วยความเคารพยิ่ง ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Scroll to Top