ความเมตตาของพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต

วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ฝ่ายศาสนวิเทศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “การต่างประเทศ พระธรรมทูตกับกิจการต่างประเทศ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทุต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top