อธิการบดี เมตตาให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำเจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสักการะและหารือเรื่องการลงนาม MoU

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Venerable Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Kaiyuan Monastery, Fuzhoa- Fujian, The People’ Republic of China) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน เข้าถวายสักการะ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและหารือเรื่อง การประชุมสัมมนานานาชาติ เถรวาท-มหายาน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และเรื่อง การร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ในวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โอกาสนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้เมตตาบัญชาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดำเนินการทำงานวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันกับวัดไคหยวนและมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยนต่อไป พร้อมกันนี้ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง ได้อาราธนาองค์อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในมงคลพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ในวันที่ ๖-๑๑ พฤศจิกายน ศกนี้

พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี เมตตากล่าวอนุโมทนาขอบคุณพระธรรมาจารย์เปิ่นซิงและคณะ ที่เมตตาเดินทางมาเยี่ยม มจร และ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง ได้กล่าวขอบคุณองค์อธิการบดีที่เมตตาให้โอกาสได้ถวายสักการะและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนามองค์อธิการบดีได้ปฏิสันถารและสนทนาหารือเพื่อเตรียมทำงานร่วมกันต่อไป ฯ

Scroll to Top