การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต

โดยมีผู้บริหาร วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Scroll to Top