พระมหาสมาน ชาตวิริโย เสนอบทความ “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus”ณ ฮ่องกงPhramaha Samarn jataviriyo presents Paper “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus”Phramaha Samarn jataviriyo presents Paper “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus”

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -11.00 น. พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต นำเสนอบทความ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus” (ภาพลักษณ์ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอริยวินัย : บทบาทของพระธรรมทูตไทย) ณ ห้องประชุมกลุ่มที่ 3 ห้องสัมมนา Conference Room Dorsett Tsuen Wan Hotel

ในโอกาสการสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาเถรวาทมหายานเส้นทางและความสัมพันธ์ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และการฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการได้รับเอกราชของเกาะฮ่องกง และการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2560

600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง2 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง3 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง4 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง5 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง6 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง7 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง8 600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง10

Load>> http://odc.mcu.ac.th/?page_id=6738

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

On 30 june 2560/2017, at 08.00 a.m., Ven. Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong),Dr. presents Academic Paper on topic “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus” at 3 room Section, Conference Room Dorsett Tsuen Wan Hotel, in Symposium: Theravada and Mahayana Buddhism along the Belt and Road in the 20th anniversary of the return of Hong Kong to its Motherland and the 25th Anniversary of the Inauguration of the Inaugural of the Big Buddha Statue at Po Lin Monastery of Hong Kong.

600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง2600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง3600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง4600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง5600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง6600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง7600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง8600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง10

Load>> http://odc.mcu.ac.th/?page_id=6738

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College

On 30 june 2560/2017, at 08.00 a.m., Ven. Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Dr. presents Academic Paper on topic “The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus” at 3 room Section, Conference Room Dorsett Tsuen Wan Hotel, in Symposium: Theravada and Mahayana Buddhism along the Belt and Road in the 20th anniversary of the return of Hong Kong to its Motherland and the 25th Anniversary of the Inauguration of the Inaugural of the Big Buddha Statue at Po Lin Monastery of Hong Kong.

600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง2600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง3600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง4600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง5600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง6600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง7600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง8600630 พระมหาสมาน เสนอบทความ ภาพลักษณ์พระธรรมทูต ฮ่องกง10

Load>> http://odc.mcu.ac.th/?page_id=6738

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College

This will close in 20 seconds

Scroll to Top