ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระธรรมทูต

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพระธรรมทูต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐ ขอเจริญพรขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ที่รับเชิญมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โอกาสนี้ ฯ

 

This will close in 20 seconds

Scroll to Top