แกลเลอรี่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างแผ่นพับรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗

๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผ่นพับรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต D๓๐๐ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร บรรยาย ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงสำหรับพระธรรมทูต

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เมตตารับอาราธนาบรรยายเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงสำหรับพระธรรมทูต” แก่นิสิตหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา มจร พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต ถวายการต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับ กล่าวขอบคุณพระเดชพระคุณที่เมตตาต่อวิทยาลัยพระธรรมทูต ฯ

ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต โดยพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท, ดร.

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต “บรรยายภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต” ถวายความรู้แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้อง ๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

งานสาธารณูปการสำหรับพระธรรมทูต โดยพระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระรรมทูต บรรยายวิชา “งานสาธารณูปการสำหรับพระรรมทูต” ถวายความรู้แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้อง ๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top