Author name: Likit

ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียน

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา เมตตาเป็นประธานและมอบนโยบายการจัดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาการนี้ พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร พระเทพปวรเมธี กล่าวให้นโยบายตอนหนึ่งและเน้นย้ำถึงความสำคัญของยกระดับการทำงานที่สอดรับกับประชาคมอาเซียนในทุกมิติ ในฐานะที่ศูนย์อาเซียนศึกษามีพันธกิจที่สนับสนุนความยั่่งยืนของประชาคม กล่าวคือมิติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การนำหลักศาสนาซึ่งเป็นสมรรถะของมหาวิทยาลัยประยุกต์กับหลักการหนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งวิสัยทัศน์ของอาเซียน พระเทพปวรเมธี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์อาเซียนศึกษาต้องขยายความร่วมมือในอนุภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ต้องมีบทบาทและศักยภาพที่สนับสนุนพุทธศาสนาใน CLMVT ให้เด่นชัด ใช้ศักยภาพทีมหาวิทยาลัยมีคือนิสิตอาเซียนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งตอบสามเสาหลักของประชาคมและจุดเเข็งที่ศูนย์อาเซียนศึกษามีอยู่ให้ต่อยอดขึ้นไป พร้อมๆ กับหาวิธีและเเนวทางลดความเสี่ยงและควบคุมจุดที่ต้องปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมไดั ขออนุโมทนาทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง D๓๐๐ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายกสภามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เมตตาเป็นประธานการประชุมหารือในกิจการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรในกำกับดูแลขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก อาทิ องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาบัญชาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุม โดยมี พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนายลิขิต บุญละคร นักวิชาการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมในการนี้ด้วย ฯ

พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. บรรยายวิชากรรมฐาน แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายเรื่อง กรรมฐานสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ดี๔๒๒ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูตแก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูต (Diplomacy and Foreign Affairs ) แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต ณ ห้องเรียน พุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

Scroll to Top