Author name: Likit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายธรรม ณ วัดระฆังญี่ปุ่น เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับอาราธนาจาก พระครูโฆสาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น บรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ณ วัดระฆังญี่ปุ่น เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น คุณนันทวรรณ สุวรรณคีรี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจ อุทิศ แด่คุณแม่เล็ก ศรีประเสริฐ และคุณปู่ตึ่ง สุวรรณคีรี พร้อมกันนี้ คุณบุญศรี พาสวัสดิ์ บำเพ็ญบุญปรารภอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิด Mr Kasu Yamamoto  คณะทานบดี อาราธนาพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น อาราธนารองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย พระครูโฆสาภิวัฒน์ พร้อมกับคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประจำประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย พระมหาณงค์ สิริธมฺโม พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓ พระสิปปวิชญ์ ปญฺญาวโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ พระมหาศรีธงชัย อกิญฺจโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายธรรม ณ วัดระฆังญี่ปุ่น เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายมุทิตาพระครูปลัดสุวัฒนอาจารคุณ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ถวายมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนอาจารคุณ เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรวิมลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมตตาแต่งตั้งให้ พระมหาจำเริญ เขมวีโร อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ วิทยฐานะ นธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ., M.A. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (วัดในสายงานของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) ประธานดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถทรงไทย อนุสรณ์ ๔๑๕ ปี ไทย-เนเธอร์แลนด์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนอาจารคุณ …

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายมุทิตาพระครูปลัดสุวัฒนอาจารคุณ Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ กราบถวายมุทิตาสักการะพระพรหมวัชรวิมลมุนี, รศ.ดร.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ เป็น “พระพรหมวัชรวิมลมุนี” ณ ศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ขอถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสังฆกิจวิริยะ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า มจร แด่พระครูสังฆกิจวิริยะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top