งานประสาทปริญญา มจร

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

ผู้บริหาร มจร ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต”ผู้บริหาร มจร ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต”ผู้บริหาร มจร ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต”

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้รับการถวายสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต” จากคณะสงฆ์และรัฐบาลเมียนมา โดยมีท่านเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยและคณะ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และรัฐบาลเมียนมา นำมามอบถวาย ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในพิธีประทานปริญญาบัตร เป็นผู้มอบตราประทับประจำตำแหน่ง “อัคคมหาบัณฑิต” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้รับการถวายสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต” จากคณะสงฆ์และรัฐบาลเมียนมา โดยมีท่านเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยและคณะ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และรัฐบาลเมียนมา นำมามอบถวาย ในการนี้ …

ผู้บริหาร มจร ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต”ผู้บริหาร มจร ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต”ผู้บริหาร มจร ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต” Read More »

มจร ซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา พร้อมเข้ม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19MCU Rehearsal Convocation Ceremony on the First DayMCU Rehearsal Convocation Ceremony on the First Day

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญาเพื่อความเรียบร้อยโดยมี พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายซ้อมรับปริญญา การนี้มีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการซ้อมใหญ่ในวันแรก ทางมหาวิทยาลัยจัดการซ้อมตามมาตรการ (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดบัณฑิตนั่งห่างกันระยะห่าง 2 เมตร และให้บัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีระบบคัดกรองวัดอุณหภูมิที่ประตูทางเข้าและหลายจุดในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย และมีเจลเเอลกอฮอล์ให้ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส ก่อนและใช้อาคารได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของบัณฑิตทุกท่านและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ : ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร 10 December 2563/2020 Mahachulalongkornrajavidyalaya University has held a rehearsal of Degree …

มจร ซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา พร้อมเข้ม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19MCU Rehearsal Convocation Ceremony on the First DayMCU Rehearsal Convocation Ceremony on the First Day Read More »

มุทิตาเจ้าคุณสวีเดนจบปริญญาเอก มจรCongratulation to Phra Videspunyabhor (Sweden) received his Ph.D.Congratulation to Phra Videspunyabhor (Sweden) received his Ph.D.

วันที่ 5 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. ถวายมุทิตาแด่ พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน ปุญฺญธโช) ประธานศูนย์ปฏิบัติพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูตประจำประเทศสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยมีพระมหาสมาน ชาตวิริโย อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตและ พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมแสดงมุทิตา ณ บริเวณหน้าวัด ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต On 5 September 2562/2019 at 13:00, Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr., Lecturer of Dhammaduta College of MCU …

มุทิตาเจ้าคุณสวีเดนจบปริญญาเอก มจรCongratulation to Phra Videspunyabhor (Sweden) received his Ph.D.Congratulation to Phra Videspunyabhor (Sweden) received his Ph.D. Read More »

Scroll to Top