พระธรรมทูตรุ่น 21

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลี

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มอบหมายให้พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสนับสนุนงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่าง วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน) เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)เป็นวัดในการกำกับดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน โดยการสนับสนุนของคณะนิกายโจเกแห่งเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเหมือนวัดไทยในต่างประเทศทั่วไป แต่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือยังไม่มีงานทำก็จะมาอาศัยใบบุญของวัดอย่างไม่ขาดสาย สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันมา คนเก่าไปคนใหม่มา ทุกคืนจะมีคนไทยผู้ตกทุกข์มาพักอยู่ที่วัดไม่ต่ำกว่าคืนละ๓๐คน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพุทธาราม เกาหลี ก็อนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันมีพระจิรศักดิ์ เกตุเมโธ สัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนากิจ ๒ รูป รวม ๓ รูป ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ …

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลี Read More »

Scroll to Top