พระธรรมทูตรุ่น 25

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร …

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ Read More »

ประธานโครงการอบรมพระธรรมทูต ไปส่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประธานโครงการอบรมพระธรรมทูต ไปส่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประธานโครงการอบรมพระธรรมทูต ไปส่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.30​ -01.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการ ผู้บริหาร​ มจร​ ส่งพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เดินทางกลับจากไทยไปสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาบรรยายแด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ 25 ​  ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายสาคร ธระที วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.30​ -01.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการ ผู้บริหาร​ มจร​ ส่งพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เดินทางกลับจากไทยไปสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาบรรยายแด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่ 25 ​  ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน …

ประธานโครงการอบรมพระธรรมทูต ไปส่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประธานโครงการอบรมพระธรรมทูต ไปส่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประธานโครงการอบรมพระธรรมทูต ไปส่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา Read More »

พระธรรมทูตรุ่น 25 จากนอร์เวย์ เยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูตพระธรรมทูตรุ่น 25 จากนอร์เวย์ เยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูตพระธรรมทูตรุ่น 25 จากนอร์เวย์ เยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูต

เมื่อ 29 พ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 มาเยี่ยมเยือนสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแผ่กับคณาจารย์ หลังกลับจากไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธแดนธรรม ประเทศเป็นเวลา 3 เดือนระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม นอร์เวย์ และรายงานงานผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ ณ ห้อง 208 วิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , เมื่อ 29 พ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 มาเยี่ยมเยือนสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแผ่กับคณาจารย์ หลังกลับจากไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ …

พระธรรมทูตรุ่น 25 จากนอร์เวย์ เยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูตพระธรรมทูตรุ่น 25 จากนอร์เวย์ เยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูตพระธรรมทูตรุ่น 25 จากนอร์เวย์ เยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูต Read More »

พระธรรมทูตรุ่น 25 ไปปฏิบัติศาสนกิจมาเลเซียพระธรรมทูตรุ่น 25 ไปปฏิบัติศาสนกิจมาเลเซียพระธรรมทูตรุ่น 25 ไปปฏิบัติศาสนกิจมาเลเซีย

วันที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 10.40 น. พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น 25 และพระภาณุวิชย์ ภานุวิชโย รุ่น 21 (ธ) มาที่วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร  กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ และจำพรรษาที่วัดกูบังตีมา รัฐเปอริส ประเทศมาเลเซีย เดินทางโดยเครื่องบินวันนี้เวลา 14.00 น. โดยมีพระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตเป็นผู้แทนอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศให้รุ่งเรืองสถาพรสืบต่อไป ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต/ พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท วันที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 10.40 น. พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น 25 และพระภาณุวิชย์ ภานุวิชโย รุ่น 21 …

พระธรรมทูตรุ่น 25 ไปปฏิบัติศาสนกิจมาเลเซียพระธรรมทูตรุ่น 25 ไปปฏิบัติศาสนกิจมาเลเซียพระธรรมทูตรุ่น 25 ไปปฏิบัติศาสนกิจมาเลเซีย Read More »

Scroll to Top